Personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom piteUnika ekonomisk förening

piteUnika samlar in personuppgifter för att administrera medlemskap samt hålla medlemmarna uppdaterade om föreningens verksamhet. Under pågående projekt kan föreningen även hantera information om andra än medlemmar för att kalla till möten, återkoppla kring samarbeten eller liknande.

Ansvarig för att registrerade personuppgifter hanteras rätt är sittande styrelse.

Uppgifterna ska hanteras i enighet med dataskyddsförordningens principer om ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet och lagringsminimering.

Skulle en personuppgiftsincident inträffa rapporteras det till Datainspektionen inom 72 timmar.

De personuppgifter föreningen sparar är namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Vårt medlemsregister består av en lista över medlemmar som erlagt insats i föreningen och  en över vilka som erlagt serviceavgift för året och alltså har ett aktivt medlemskap. Den förra listan uppdateras då en ny medlem erlägger insats. Den senare listan uppdateras årligen då fakturerade medlemsavgifter inkommit eller förfallit.

De medlemmar vars medlemskap är aktivt finns listade på föreningens hemsida med länkar till respektive medlems verksamhets Facebooksida och hemsida. Deras mejladress finns också med i vår mejllista.

Önskar en medlem strykas helt ur registret eller inte finnas med i medlemsförteckningen på hemsidan och/eller i mejllistan sker det efter att medlemmen meddelat detta till styrelsen. Om en medlem begär utdrag ur registret lämnas detta i enighet med dataskyddsförordningen.

Tillgång till medlemsregister har sittande styrelse. piteUnika bedömer att föreningens verksamhet och de personuppgifter föreningen hanterar är av sådan art att säkerhetsåtgärder i form av kryptering eller begränsningar i tillgängligheten inte är nödvändiga.

Rutiner för behandling av personuppgifter finns som en stående rapportpunkt på föreningens styrelsemöten, rubrik ”medlemsuppgifter”. piteUnika bedömer inte att föreningens verksamhet är av sådan art att ett dataskyddsombud behöver utses.

Du har rätt att

  • få tillgång till de personuppgifter som föreningen sparar om dig
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, kontakta föreningens ordförande!